GPDR – Erklæring om Samtykke

Denne samtykkeerklæring handler om personoplysninger, GPDR. Du er enig med understående erklæring om samtykke, når du indgår aftale om at komme i terapeutisk behandling hos mig, Karina Thomsen, Psykologen på Landet.

Behandling af dine oplysninger

Jeg er som dataansvarlig i forbindelse med psykologisk behandling af dig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Her beskriver jeg, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. Og du har mulighed for at give samtykke. 

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, evt. familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger, hvor det er relevant.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene nedenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Afregningsformål – til dig eller den, der betaler (forælder, forsikringsselskab)
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning – se ovenfor. 

Videregivelse af personoplysninger

I tilfælde af, at lægen, skolen, eller andre professionelle ønsker videregivelse af dine personoplysninger og helbredsoplysninger, vil jeg bede om en særskilt samtykke til videregivelse. 

Er du kommet til mig i forbindelse med en forsikringssag, vil der videregives de nødvendige personoplysninger til forsikringsselskabet. Der kan i forløbet være behov for at videregive oplysninger om antal af behandlinger og status på behandlingsforløbet, både løbende og ved afslutning. Dette for at sikre, at du som klient kan modtage behandling, som du er berettiget til i henhold til dine forsikringsbetingelser, bl.a.:

 • få tildelt flere timer
 • forlængelse af bevillingsperioden
 • min afregning overfor forsikrings, er det i forbindelse med dit forløb

Indholdet af vores samtaler videregiver jeg dog ikke til forsikringsselskabet.

Tilbagekaldelse af samtykke. 

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig direkte på mail eller telefon. Konsekvensen af tilbagekaldelse af dit samtykke er, at du ikke kan modtage behandlingen hos mig længere. Hvis jeg er forpligtet ved lov til videregivelse af personoplysninger, er jeg stadigvæk forpligtet baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere/underbehandlere er p.t.:

KL-regnskab : bogholderi ifm. skat & regnskab.

Opbevaring og slettepolitik

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de formål, vi beskriver ovenfor.  Vi har endvidere i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder 

 • retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, 
 • retten til at få slettet oplysninger, 
 • retten til at få begrænset oplysninger, 
 • retten til at få udleveret dine data, og 
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnet optegnelse. Bekendtgørelsen fastlægger, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser og tilføjelser.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykologen på Landet,
Assedrupvej 43
8300 Odder
Danmark

Dato: 22. november 2022